انسان موجودی حریص

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

﴿۱۹معارج﴾

 

همانا انسان، بی تاب و حریص آفریده شده است.

(19معارج)

 

روایات زیادی در مورد حرص وارد شده که به برخی از آنها اشاره می کنیم:

 

(الحرص لایزید فی الرزق) حرص، رزق را زیاد نمی کند.

 

(من کثر حرصه.....ذل قدره) کسی که حرصش بیشتر باشد ، خوار و ذلیل می شود.

 

(رب حریص قتله حرصه) چه بسا انسان حریص که حرصش او را بکشد.

 

(لیس لحرص غناء) حریص، هرگز بی نیاز نمی شود.

 

(الحرص یزری بالمروه) حریص، مروت و جوانمردی خود را از دست می دهد.

 

(الحرص مطیعه التعب) حرص، بستر رنج هاست.

 

(لاحیاءلحریص) حریص، به خاطر رسیدن به مال ، عفت و حیا را کنار بگذارد.

 

(الحریص الاسیر) حریص، اسیر است.

 

(الحرص علامه الفقر) حرص، نشانه فقر است.

 

(الحرص یفسد الایفان) حرص ، یقین به مقدرات الهی را فاسد می کند.

 

لحرص موقع فی کثیر العیوب) حرص ، انسان را در عیوب بسیاری قرار می دهد.

 

(لا یلق الحریص مستریحا) انسان حریص ، آسایش و راحتی ندارد.

/ 0 نظر / 19 بازدید